Marxistische Inflatietheorie

Het woord inflatie wordt de laatste jaren zeer losjes gebruikt om elke prijsstijging aan te duiden, zodat het in feite bijna een synoniem is geworden voor prijsstijging. Woorden veranderen natuurlijk altijd van betekenis als gevolg van veranderende maatschappelijke praktijken en ideeën. Daarover moeten we niet klagen. Maar deze specifieke verandering weerspiegelt een onderliggende verwarring over de oorzaak van de enorme prijsstijging sinds het begin van de laatste wereldoorlog, zowel bij economen als bij het grote publiek.

Laten we eerst een onderscheid maken tussen de prijsstijging van een bepaald goed en een stijging van de prijzen van alle goederen, tussen een stijging van de individuele prijzen en een stijging van het algemene prijsniveau. Dit is in de praktijk niet altijd gemakkelijk, omdat een stijging van het algemene prijspeil natuurlijk ook een stijging van de individuele prijzen inhoudt. Maar er is een wezenlijk onderscheid dat moet worden gemaakt.

Een stijging van het algemene prijspeil kan worden gedefinieerd als een zodanige stijging van de prijzen van alle goederen dat hun prijzen ten opzichte van elkaar ongewijzigd blijven. Individuele prijzen daarentegen kunnen om verschillende redenen stijgen, afgezien van een stijging van het algemene prijsniveau. De vraag naar een goed kan tijdelijk groter zijn dan het aanbod; er kunnen monopolieprijzen zijn; de productiekosten kunnen stijgen. Dit alles heeft er sinds de oorlog ongetwijfeld toe geleid dat bepaalde prijzen op bepaalde momenten zijn gestegen, maar op andere momenten zullen andere krachten – aanbod groter dan de vraag, dalende kosten, overheidssubsidies – hebben gewerkt om bepaalde prijzen te verlagen. Maar dit kan niet een algemene prijsstijging van alle goederen verklaren.

Wat kan een dergelijke stijging veroorzaken? Alleen, zo zal hier worden betoogd, een verandering in de prijsstandaard, een monetaire verandering. Een algemene prijsstijging, of inflatie in strikte zin, is een zuiver monetair verschijnsel. Marx behoorde tot degenen die dit inzagen.

Marx behandelt het geld in hoofdstuk 3 van Het Kapitaal, en ook in zijn Kritiek van de Politieke Economie, maar zijn theorie over geld kan niet volledig worden begrepen zonder eerst de twee voorgaande hoofdstukken over goederen te hebben begrepen. Marx definieert een goed als een stuk rijkdom [Marx begint hoofdstuk 1 van Het Kapitaal, deel 1 met: “De rijkdom van de maatschappijen, waarin de kapitalistische productiewijze heerst, heeft de vorm van een ‘kolossale opeenhoping van waren’”] dat wordt geproduceerd om te worden geruild tegen andere rijkdom, en onderzoekt vervolgens wat de verhoudingen bepalen waarin goederen tegen elkaar ruilen. Na te hebben aangetoond dat het enige objectief meetbare dat alle waren gemeen hebben, dat is, dat zij producten van menselijke arbeid zijn, concludeert Marx dat in de ideale omstandigheden van de eenvoudige warenproductie, de waren ruilen in verhouding tot de hoeveelheid sociaal noodzakelijke arbeidstijd die aan de productie ervan is besteed. Dit noemt hij hun waarde.

Het fenomeen geld ontstaat uit de warenruil, wanneer een specifiek goed naar voren komt als het goed dat universeel kan dienen als algemeen equivalent in de ruil tegen elk ander goed. Bij ruilhandel is dit niet het geval: ruil kan alleen plaatsvinden als twee ruilers dezelfde wensen hebben, als ze allebei willen wat de ander te ruilen heeft. Met geld valt dit ongemak weg, omdat iedereen het geld (als een goed) aanvaardt in ruil voor het zijne, in de wetenschap dat hij het vervolgens kan ruilen tegen wat hij wil.

Om deze rol te vervullen moet geld zelf een goed zijn, moet het een eigen waarde hebben. Verschillende grondstoffen hebben als geld gefungeerd, maar uiteindelijk zijn de edele metalen goud en zilver het meest geschikt gebleken [Marx gebruikt het woord “geldwaar”].

Met geld krijgen de andere waren een prijs die aangeeft tegen hoeveel van de geldwaar ze willen ruilen. Oorspronkelijk werden de prijzen uitgedrukt in bedragen van de geldwaar (gewichten van goud of zilver), maar in de loop der tijd is dit verdoezeld. Om verschillende redenen. Eerst gaven overheden munten uit, van goud of zilver met een gegarandeerd gewicht. Vervolgens, onder andere door de uitgifte van munten met ondergewicht door regeringen, zijn de conventionele namen voor de geldeenheden gaan verschillen van de conventionele namen voor gewichtseenheden. Dus werden prijzen uitgedrukt in geldeenheden en niet in gewichtseenheden.

Het feit dat de namen van de geldeenheden zuiver conventioneel zijn, en bij wet worden vastgesteld en gewijzigd, heeft vaak de illusie gewekt dat het geld zelf slechts een nuttige uitvinding is waarvan de waarde zuiver conventioneel is. Maar dit is een illusie, omdat de geldwaar (waarvan we vanaf nu zullen aannemen dat het goud is) zelf het product is van maatschappelijk noodzakelijke arbeid en zelf een bepaalde waarde heeft, onafhankelijk van de wil van de regeringen. Er bestaat een onderliggende waarde-relatie tussen het geld en alle andere goederen. Als de waarde van geld verandert, zal dat gevolgen hebben voor alle prijzen – vanzelfsprekend, want, zoals we zagen, is de prijs van een goed de uitdrukking van zijn waarde in termen van hoeveelheden van de geldwaar. Als de waarde van goud zou dalen (bv. door efficiëntere productiemethoden), dan zou het algemene prijsniveau stijgen, omdat de waarde van alle andere waren gelijk zou blijven en ze nu gelijk zouden zijn in waarde – en worden geruild tegen – een grotere hoeveelheid goud. Aan de andere kant, als de waarde van goud zou stijgen, zou het algemene prijsniveau dalen. Kortom, het algemene prijsniveau en de waarde van de geldwaar zijn omgekeerd gerelateerd.

We hebben nu een manier vastgesteld waarop een stijging van het algemene prijsniveau (of inflatie) kan optreden: door een daling van de waarde van de geldwaren.

Het algemene prijsniveau zal ook stijgen als de overheid de munten vervalst. Het grote voordeel van munten is dat je niet bij elke koop en verkoop hoeveelheden van de geldwaar moet wegen; je kunt ervan uitgaan dat de munt dankzij het overheidsstempel een bepaald gewicht heeft. Maar het monopolie van de overheid op het slaan van munten is vaak te verleidelijk gebleken. Als een gemakkelijke manier om inkomsten te verwerven hebben regeringen vaak munten met een te laag gewicht uitgegeven.

Stel dat het woord pond de conventionele benaming is voor 1/4 ounce goud en dat de regering munten uitgeeft van 1/8 ounce met de vermelding “één pond”. De markt laat zich niet misleiden. Prijzen uitgedrukt in goudgewichten zullen blijven wisselen tegen 1/4 goud. Maar in plaats van zoals voorheen één gouden munt met de vermelding “één pond”, zal hij nu worden geruild tegen twee van dergelijke munten. Met andere woorden, de prijs in termen van de conventionele geldeenheid zal samen met de prijzen van alle andere goederen verdubbelen. Ondanks de wens van de regering zullen economische krachten het woord pond veranderen van de conventionele benaming van 1/4 ounce goud in de conventionele benaming van 1/8 ounce. Op die manier zal de onderliggende waardeverhouding tussen de geldwaar en alle andere goederen zich doen gelden.

Marx onderzocht ook wat de hoeveelheid geldwaar in de circulatie bepaalde. Voor hem werd dit in eerste instantie bepaald door de som van de te realiseren prijzen. Maar aangezien munten kunnen worden gebruikt om meer dan één prijs te realiseren, was dit geen rechtstreeks verband. Rekening houdend met de circulatiesnelheid van het geld, formuleerde Marx de volgende economische wet:

“Als de omloopsnelheid gegeven is, dan wordt de hoeveelheid circulatiemiddelen eenvoudigweg bepaald door de warenprijzen. De prijzen zijn dus hoog of laag, niet omdat er meer of minder geld in omloop is, maar er is meer of minder geld in omloop omdat de prijzen hoog of laag zijn. (Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie, 1859. [Dit werk is (nog) niet beschikbaar; de inleiding wel])

Dit is een resolute verwerping van de kwantiteitstheorie van het geld, zoals door Hume en Ricardo naar voren gebracht (die beweerden dat de prijzen hoog of laag waren omdat er meer of minder geld in omloop was) en stelden dat het niveau van de economische transacties bepaalt hoeveel geld er in omloop is (Marx introduceert later naast het realiseren van prijzen ook het vereffenen van schulden). Voor een bepaald niveau van productie en handel is slechts een bepaalde hoeveelheid van de geldwaar nodig en zal dus als geld in omloop worden gebracht.

Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat de geldwaar zelf als munt circuleert om goederen te kopen of schulden af te lossen. Maar dit hoeft niet te gebeuren. Goud kan in het eigenlijke circulatieproces worden vervangen door tekengeld, hetzij van andere minder waardevolle metalen, hetzij van bijna waardeloos papier. Zolang deze door goud worden gedekt en daarin vrij inwisselbaar zijn (tegen een vaste koers) maakt dit geen verschil voor de bovengenoemde economische wetmatigheid: de hoeveelheid geld, waaronder nu het tekengeld, in omloop wordt bepaald door de vraag in de economie (de som van de te realiseren prijzen, het aantal te vereffenen schulden, enz.)

Marx besprak vervolgens wat er gebeurt met “door de staat uitgegeven niet-converteerbaar papiergeld met verplichte circulatie”. Het papier dat in omloop komt zijn slechts tokens voor echt geld (goud), zodat, aldus Marx, hun koopkracht uitsluitend wordt bepaald door hun hoeveelheid in verhouding tot de hoeveelheid goud die zij geacht worden te vertegenwoordigen. Zoals Marx opmerkt, keert dit de situatie om wanneer het goud zelf in omloop is; de kwantiteitstheorie van het geld wordt dan geldig.

“Het aantal bankbiljetten wordt dus bepaald door de hoeveelheid muntgoud die zij in de circulatie vertegenwoordigen, en aangezien zij slechts waardepapieren zijn voor zover zij de plaats innemen van muntgoud, wordt hun waarde eenvoudigweg bepaald door hun hoeveelheid. Terwijl de hoeveelheid goud in circulatie dus afhangt van de prijzen van de waren, hangt de waarde van het papier in circulatie daarentegen uitsluitend af van zijn eigen hoeveelheid.” (Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Cursief van Marx).

Aangezien niet-convertibel papiergeld een “verplichte circulatie” heeft, belet niets de staten om er zoveel van uit te geven als zij willen. In feite staan de regeringen hier voor dezelfde verleiding als bij het vervalsen van de munten: het drukken van papiergeld is een gemakkelijke manier om inkomsten te verwerven, tenminste op korte termijn. Nemen we opnieuw aan dat het woord pond de naam is van 1/4 ounce goud en dat de hoeveelheid vereist goud, voor een functionerende economie, £14 miljoen is, wat zou er dan gebeuren als de regering papiergeld uitgeeft met een nominale waarde van £210 miljoen, vijftien keer zoveel?

Marx:
“Stel dat 14 miljoen pond de hoeveelheid goud is die nodig is voor de circulatie van de waren en dat de staat 210 miljoen bankbiljetten van 1 pond in omloop brengt: deze 210 miljoen zouden dan staan voor een totaal aan goud met een waarde van 14 miljoen pond. Het effect zou hetzelfde zijn als wanneer de door de staat uitgegeven biljetten een metaal zouden vertegenwoordigen waarvan de waarde een vijftiende is van die van goud of dat elk biljet een vijftiende van het vroegere gewicht aan goud zou vertegenwoordigen. Dit zou niets anders zijn dan de nomenclatuur van de prijsstandaard, die natuurlijk zuiver conventioneel is, ongeacht of hij rechtstreeks tot stand komt door een wijziging van de monetaire standaard of onrechtstreeks door een toename van het aantal bankbiljetten dat volgens een nieuwe, lagere standaard wordt uitgegeven. Aangezien de naam pond sterling nu een vijftiende van de vroegere hoeveelheid goud zou aangeven, zouden alle warenprijzen vijftien maal hoger zijn en zouden 210 miljoen pondbiljetten nu inderdaad even noodzakelijk zijn als 14 miljoen voorheen. De afname van de hoeveelheid goud dat elk afzonderlijk waardeteken vertegenwoordigt, zou evenredig zijn met de toegenomen totale waarde van dit tekengeld. De prijsstijging zou slechts een reactie zijn van het circulatieproces, dat het waardeteken verplicht op één lijn stelt met de hoeveelheid goud die zij in de circulatie moeten vervangen.” (Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Cursivering toegevoegd.)

In Het Kapitaal (waarvan de eerste drie hoofdstukken grotendeels een herschrijving zijn van de Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie) formuleert Marx de volgende wet, die men de kwantiteitstheorie van het niet-converteerbare papiergeld zou kunnen noemen:

“… dat de uitgifte van papiergeld beperkt dient te blijven tot de hoeveelheid, waarin het door het papier symbolisch voorgestelde goud (respectievelijk zilver) werkelijk steeds in circulatie is. Weliswaar schommelt de hoeveelheid goud, die door de sfeer van de circulatie kan worden geabsorbeerd, voortdurend om een bepaald gemiddeld niveau, maar in een land daalt de hoeveelheid circulatiemiddelen nooit onder een zeker minimum, welk minimum door de ervaring kan worden vastgesteld. Dat deze minimale hoeveelheid voortdurend verandert in haar samenstellende delen, dus uit steeds andere goudstukken bestaat, verandert natuurlijk niets aan de omvang en aan de constante beweging in de circulatie. Derhalve kan die hoeveelheid worden vervangen door papieren symbolen. Worden daarentegen vandaag de circulatiekanalen tot aan de rand toe gevuld met papiergeld, dan is het mogelijk dat zij morgen ten gevolge van schommelingen in de warencirculatie overlopen. Iedere maat gaat dan verloren. Indien het papier zijn maat overschrijdt – dat wil zeggen in hoeveelheid groter wordt dan de hoeveelheid gelijknamige goudstukken die zouden kunnen circuleren – dan stelt het toch (afgezien van het gevaar in een kwade reuk te komen) binnen de warenwereld slechts de hoeveelheid goud voor, welke bepaald wordt door de aan de circulatie inherente wetten, dat wil zeggen slechts de hoeveelheid goud, die werkelijk vertegenwoordigd kan worden. Wanneer de hoeveelheid biljetten bijvoorbeeld telkens 2 ounce goud in plaats van 1 ounce goud voorstelt, wordt in feite £1 de geldnaam voor 1/8 ounce goud in plaats van 1/4 ounce goud. Het is hetzelfde resultaat als wanneer het goud in zijn functie van maat der prijzen zou zijn veranderd. De waarden, die voordien werd uitgedrukt in de prijs van £1, worden nu uitgedrukt in de prijs van £2. (Het Kapitaal, deel 1, hoofdstuk 3.)

Hierdoor klinkt Marx als een “monetarist”, en hij zegt inderdaad dat inflatie (als een stijging van het algemene prijsniveau) het onvermijdelijke gevolg is van een overmatig aanbod van een niet-converteerbare papieren munt. Maar er is een fundamenteel verschil: terwijl “monetaristen” alles proberen te verklaren in termen van vraag en aanbod, is de verklaring van Marx stevig gebaseerd op de arbeidswaardetheorie. De monetaristen hebben geen theorie over de juiste hoeveelheid papiergeld die moet worden uitgegeven om inflatie te voorkomen. Marx wel, en die is gebaseerd op de onderliggende waardeverhouding tussen de geldwaar (goud) en alle andere goederen.

Kortom, voor Marx zijn prijzen uiteindelijk herleidbaar tot goudgewichten. Gegeven het niveau van productie en handel, is er een bepaalde hoeveelheid goud nodig als geld. Dit wordt bepaald door economische factoren, onafhankelijk van de wil van regeringen. Regeringen kunnen goud in omloop vervangen door papieren en metalen tokens. Ook kunnen zij, als zij dat willen, tokens uitgeven met een hogere nominale waarde dan de benodigde hoeveelheid goud uitgedrukt in dezelfde conventionele geldeenheid. Maar als een regering dit doet, zal het effect hetzelfde zijn als bij het vervalsen van de munt: reële economische krachten zullen, onafhankelijk van hun wil, het gewicht van het goud dat door de geldeenheid wordt genoemd, veranderen of, zoals Marx het uitdrukte, “het waardeteken met geweld op één lijn stellen met de hoeveelheid goud die zij in de omloop moeten vervangen”. Een andere naam voor dit proces, dat resulteert in een algemene prijsstijging, is inflatie.

Adam Buick

Marxistisch Verklarend Woordenboek

Adam Buick – Andy Blunden – Ernest Mandel: MARX’ THEORIE VAN DE INFLATIE (marxists.org)

English Translation

The Marxian Theory of Inflation – worldsocialism.org/spgb