Om oss selv

HVA ER DERES MÅL?

Å erstatte det nåværende kapitalistiske samfunnssystemet med et nytt og annerledes system, som vi kaller Sosialismen.

HVA ER KAPITALISMEN?

Et system basert på at et mindretall av samfunnet eier produksjons- og distribusjonsmidlene (jord, industri, jernbaner, kontorer, osv.) og derfor utgjør en priviligert klasse. De andre, som for lønn produserer rikdom (dvs. varer) som selges med fortjeneste, utgjør arbeiderklassen. På verdensbasis utgjør mindre enn 5 prosent kapitalistklassen. De fleste – kontorarbeidere såvel som industriarbeidere – tilhører arbeiderklassen.

HVA ER SOSIALISMEN?

Et demokratisk verdenssystem, basert på at hele samfunnet eier produksjons- og distribusjonmidlene. Sosialismen kommer til å avskaffe klassesamfunnet og dermed frigjøre menneskeheten fra all slags utbytting og undertrykkelse. Grunnlaget for Sosialismen vil bli at hele samfunnet eier produksjonsmidlene. Kontroll over hvordan de anvendes kommer til å ligge i samfunnets hender gjennom demokratiske institusjoner. Rikdom kommer til å produseres bare for å tilfredsstille menneskelige behov og ikke for å bli solgt med profitt. Det kommer til å bety slutten på kjøp og salg og alle andre finansielle eller kommersielle institusjoner, som penger, banker, priser og lønn. Folk kommer til å samarbeide for å skape en overflod av rikdom. Av denne rikdommen kan de så ta fritt etter behov.

KOMMER ALT TIL Å TILHØRE STATEN?

Nei. Staten representerer ikke hele samfunnet, den tjener bare eiernes interesser. Statseiendom eller nasjonalisering er en måte denne klassen kontrollerer industrien på. Når staten tar over industrier, gjør den det i den eiende klassens interesse. Statseiendom foranderer ikke på samfunnets klassebasis, på profittmotivet eller lønnssystemet, alt det som Sosialismen kommer til å avskaffe. Nasjonalisering er bare statskapitalisme.

HVILKET SYSTEM EKSISTERTE I RUSSLAND?

Det russiske samfunnet var en del av verdenskapitalismen. Det hadde alle kapitalismens kjennetegn; en klasse som kontrollerer produksjonsmidlene gjennom sin kontroll av den politiske makten; en annen klasse som må arbeide for lønn; produksjon av varer som selges med fortjeneste og kapitallagring. Det samme gjelder land som Kina, Kuba og det tidligere Jugoslavia. Kina og Kuba er fremdeles statskapitalistiske, akkurat som Russland var det.

VIL DERE HA NOE SOM LIGNER KIBBUTZ-SYSTEMET I ISRAEL?

Sosialismen kan bare være et verdenssamfunn uten grenser. Den kan ikke eksistere i ett land; og slettes ikke på ett jordbruk. Kibbutzene viser at mennesker kan leve uten penger og arbeide uten lønn, men den lille skalaen gjør at det de har å tilby ofte er veldig begrenset, slik at unge mennesker ofte forlater dem. I praksis har de lagt veien til rette for utviklingenen av kapitalismen i Israel og noen av dem har blitt kapitalistiske institusjoner som ansetter lønnsarbeidere utenfra og produserer for markedet med hensyn på profitt.

HVORDAN MENER DERE AT SOSIALISMEN SKAL GJENNOMFØRES?

Den kan bare gjennomføres av lønnsarbeiderne, når et flertall ønsker og forstår Sosialismen og så handler politisk og demokratisk for å forandre samfunnet fra å være et samfunn basert på klasse-eiendom av produksjons- og distribusjonsmidlene til et hvor disse midlene er felles eiendom.

HVORFOR MÅ DET FINNES EN MAJORITET SOM ØNSKER Å FORANDRE SAMFUNNET TIL SOSIALISMEN FØR DEN KAN GJENNOMFØRES?

Det ligger i Sosialismens natur, ettersom det er et system som er basert på frivillig samarbeid, at den bare kan fungere hvis befolkningen virkelig ønsker dette samfunnet og vet hva det innebærer. Hvert forsøk på å gjennomføre Sosialismen uten at en majoritet først støtter den er dømt til å mislykkes.

FORDØMMER DERE UDEMOKRATISKE MINORITETSAKSJONER FOR Å NÅ SOSIALISMEN?

Absolutt. Ingen ledere, samme hvor oppriktige og dyktige de er, kan lede en ikkesosialistisk arbeiderklasse til Sosialismen. Ledere som tar makten mens en majoritet ikke forstår Sosialismen, har ikke noe annet valg enn å utvikle kapitalismen. Dette kan bevises av det som skjedde i Russland og av det som har skjedd under forskjellige sosialdemokratiske regjeringer i Europa. Når en majoritet ønsker og forstår Sosialismen har de ikke noe behov for ledere, de trenger bare å organisere seg selv på demokratisk vis.

HVORFOR GÅR DERE INN FOR POLITISK HANDLING FOR Å GJENNOMFØRE SOSIALISMEN?

Det er gjennom sin kontroll av statsmaskineriet at kapitalistklassen nå har en priviligert stilling som eierne av produksjonsmidlene. I de fleste utviklede kapitalistiske land er det parlamentet som lager lover og gjennom disse gir kapitalistklassen rett til sin eiendom. Det er politiet og domstolene og hvis nødvendig, hæren, som forsikrer at lovene blir fulgt. Den sosialistiske majoriteten må vinne politisk makt og ta vekk den beskyttelsen som statsmaskineriet nå gir klasse-eierne og klasse-eiendom. Det er de som må innføre et nytt system med felles eiendom av produksjonmidlene.

HVORDAN MENER DERE AT DEN SOSIALISTISKE MAJORITETEN SKAL VINNE POLITISK MAKT?

Ved å stemme på sosialistiske representanter til parlamentet og lokale organisasjoner. En sosialistisk seier i et demokratisk valg kommer til å viste alle at et flertall er for en forandring til Sosialismen.

HVORFOR ER DERE MOTSTANDERE AV ALLE ANDRE POLTISKE PARTIER?

Alle andre partier aksepterer det kapitalistiske systemet og tror at nåværende samfunnsproblemer kan løses innfor dets rammer.

HVORFOR TROR DERE IKKE AT REFORMER AV DET KAPITALISTISKE SYSTEMET ER LØSNINGEN?

Disse problemene forårsakes av klassemonopolet på produksjonsmidlene, som alle reformer lar være urørte. Den politikk som forsøker å handskes med sosiale problemer gjennom reformer av kapitalismen er nyttesløs ettersom den tar seg av effekter i steden for grunnen. Vi kaller en slik politikk “reformisme” og er motstandere av den.

MEN DERE ER VEL IKKE MOTSTANDERE AV ALLE REFORMER?

Vi er ikke mot reformer som kan gi en del arbeidere midlertidlig lindring, men vi anser det ikke for å være et revolusjonært parties oppgave å foreslå kapitalistiske reformer. Gjorde vi det kunne vi lett bli et reformistisk parti. For å unngå denne faren er det eneste vi står for Sosialismen.

HVORFOR HAR ALLE ANDRE PARTIER MISLYKKES?

Fordi kapitalismen ikke kan reformers slik at den fungerer i lønnsarbeidernes interesse. Det er et klassesystem som bare kan fungere i den priviligerte klassens interesse. Hvert parti, om det er venstreorientert eller høyreorientert og som tar makten innenfor kapitalismen, blir tvunget til å drive systemet på den eneste måten det kan bli drevet og kommer derfor uunngåelig i konflikt med folkets masser, som er lønnstagere. Det har vist seg gang på gang.

SÅ DET ER IKKE FORDI POLITIKERNE IKKE ER TILSTREKKELIG BESTEMTE ELLER FORDI DE ER UDUGELIGE ELLER UHEDERLIGE AT DE MISLYKKES?

Nei. Det spiller ingen rolle hvor bestemte, dyktige og hederlige regjeringens medlemmer er. De kan ikke få kapitalismen til å virke i alles interesse. Politikerne mislykkes fordi de godtar klassesystemet som er årsaken til problemene de alltid lover at de skal løse.

HVA ER DERES MÅL?

Å erstatte det nåværende kapitalistiske samfunnssystemet med et nytt og annerledes system, som vi kaller Sosialismen.

HVA ER KAPITALISMEN?

Et system basert på at et mindretall av samfunnet eier produksjons- og distribusjonsmidlene (jord, industri, jernbaner, kontorer, osv.) og derfor utgjør en priviligert klasse. De andre, som for lønn produserer rikdom (dvs. varer) som selges med fortjeneste, utgjør arbeiderklassen. På verdensbasis utgjør mindre enn 5 prosent kapitalistklassen. De fleste – kontorarbeidere såvel som industriarbeidere – tilhører arbeiderklassen.

HVA ER SOSIALISMEN?

Et demokratisk verdenssystem, basert på at hele samfunnet eier produksjons- og distribusjonmidlene. Sosialismen kommer til å avskaffe klassesamfunnet og dermed frigjøre menneskeheten fra all slags utbytting og undertrykkelse. Grunnlaget for Sosialismen vil bli at hele samfunnet eier produksjonsmidlene. Kontroll over hvordan de anvendes kommer til å ligge i samfunnets hender gjennom demokratiske institusjoner. Rikdom kommer til å produseres bare for å tilfredsstille menneskelige behov og ikke for å bli solgt med profitt. Det kommer til å bety slutten på kjøp og salg og alle andre finansielle eller kommersielle institusjoner, som penger, banker, priser og lønn. Folk kommer til å samarbeide for å skape en overflod av rikdom. Av denne rikdommen kan de så ta fritt etter behov.

KOMMER ALT TIL Å TILHØRE STATEN?

Nei. Staten representerer ikke hele samfunnet, den tjener bare eiernes interesser. Statseiendom eller nasjonalisering er en måte denne klassen kontrollerer industrien på. Når staten tar over industrier, gjør den det i den eiende klassens interesse. Statseiendom foranderer ikke på samfunnets klassebasis, på profittmotivet eller lønnssystemet, alt det som Sosialismen kommer til å avskaffe. Nasjonalisering er bare statskapitalisme.

HVILKET SYSTEM EKSISTERTE I RUSSLAND?

Det russiske samfunnet var en del av verdenskapitalismen. Det hadde alle kapitalismens kjennetegn; en klasse som kontrollerer produksjonsmidlene gjennom sin kontroll av den politiske makten; en annen klasse som må arbeide for lønn; produksjon av varer som selges med fortjeneste og kapitallagring. Det samme gjelder land som Kina, Kuba og det tidligere Jugoslavia. Kina og Kuba er fremdeles statskapitalistiske, akkurat som Russland var det.

VIL DERE HA NOE SOM LIGNER KIBBUTZ-SYSTEMET I ISRAEL?

Sosialismen kan bare være et verdenssamfunn uten grenser. Den kan ikke eksistere i ett land; og slettes ikke på ett jordbruk. Kibbutzene viser at mennesker kan leve uten penger og arbeide uten lønn, men den lille skalaen gjør at det de har å tilby ofte er veldig begrenset, slik at unge mennesker ofte forlater dem. I praksis har de lagt veien til rette for utviklingenen av kapitalismen i Israel og noen av dem har blitt kapitalistiske institusjoner som ansetter lønnsarbeidere utenfra og produserer for markedet med hensyn på profitt.

HVORDAN MENER DERE AT SOSIALISMEN SKAL GJENNOMFØRES?

Den kan bare gjennomføres av lønnsarbeiderne, når et flertall ønsker og forstår Sosialismen og så handler politisk og demokratisk for å forandre samfunnet fra å være et samfunn basert på klasse-eiendom av produksjons- og distribusjonsmidlene til et hvor disse midlene er felles eiendom.

HVORFOR MÅ DET FINNES EN MAJORITET SOM ØNSKER Å FORANDRE SAMFUNNET TIL SOSIALISMEN FØR DEN KAN GJENNOMFØRES?

Det ligger i Sosialismens natur, ettersom det er et system som er basert på frivillig samarbeid, at den bare kan fungere hvis befolkningen virkelig ønsker dette samfunnet og vet hva det innebærer. Hvert forsøk på å gjennomføre Sosialismen uten at en majoritet først støtter den er dømt til å mislykkes.

FORDØMMER DERE UDEMOKRATISKE MINORITETSAKSJONER FOR Å NÅ SOSIALISMEN?

Absolutt. Ingen ledere, samme hvor oppriktige og dyktige de er, kan lede en ikkesosialistisk arbeiderklasse til Sosialismen. Ledere som tar makten mens en majoritet ikke forstår Sosialismen, har ikke noe annet valg enn å utvikle kapitalismen. Dette kan bevises av det som skjedde i Russland og av det som har skjedd under forskjellige sosialdemokratiske regjeringer i Europa. Når en majoritet ønsker og forstår Sosialismen har de ikke noe behov for ledere, de trenger bare å organisere seg selv på demokratisk vis.

HVORFOR GÅR DERE INN FOR POLITISK HANDLING FOR Å GJENNOMFØRE SOSIALISMEN?

Det er gjennom sin kontroll av statsmaskineriet at kapitalistklassen nå har en priviligert stilling som eierne av produksjonsmidlene. I de fleste utviklede kapitalistiske land er det parlamentet som lager lover og gjennom disse gir kapitalistklassen rett til sin eiendom. Det er politiet og domstolene og hvis nødvendig, hæren, som forsikrer at lovene blir fulgt. Den sosialistiske majoriteten må vinne politisk makt og ta vekk den beskyttelsen som statsmaskineriet nå gir klasse-eierne og klasse-eiendom. Det er de som må innføre et nytt system med felles eiendom av produksjonmidlene.

HVORDAN MENER DERE AT DEN SOSIALISTISKE MAJORITETEN SKAL VINNE POLITISK MAKT?

Ved å stemme på sosialistiske representanter til parlamentet og lokale organisasjoner. En sosialistisk seier i et demokratisk valg kommer til å viste alle at et flertall er for en forandring til Sosialismen.

HVORFOR ER DERE MOTSTANDERE AV ALLE ANDRE POLTISKE PARTIER?

Alle andre partier aksepterer det kapitalistiske systemet og tror at nåværende samfunnsproblemer kan løses innfor dets rammer.

HVORFOR TROR DERE IKKE AT REFORMER AV DET KAPITALISTISKE SYSTEMET ER LØSNINGEN?

Disse problemene forårsakes av klassemonopolet på produksjonsmidlene, som alle reformer lar være urørte. Den politikk som forsøker å handskes med sosiale problemer gjennom reformer av kapitalismen er nyttesløs ettersom den tar seg av effekter i steden for grunnen. Vi kaller en slik politikk “reformisme” og er motstandere av den.

MEN DERE ER VEL IKKE MOTSTANDERE AV ALLE REFORMER?

Vi er ikke mot reformer som kan gi en del arbeidere midlertidlig lindring, men vi anser det ikke for å være et revolusjonært parties oppgave å foreslå kapitalistiske reformer. Gjorde vi det kunne vi lett bli et reformistisk parti. For å unngå denne faren er det eneste vi står for Sosialismen.

HVORFOR HAR ALLE ANDRE PARTIER MISLYKKES?

Fordi kapitalismen ikke kan reformers slik at den fungerer i lønnsarbeidernes interesse. Det er et klassesystem som bare kan fungere i den priviligerte klassens interesse. Hvert parti, om det er venstreorientert eller høyreorientert og som tar makten innenfor kapitalismen, blir tvunget til å drive systemet på den eneste måten det kan bli drevet og kommer derfor uunngåelig i konflikt med folkets masser, som er lønnstagere. Det har vist seg gang på gang.

SÅ DET ER IKKE FORDI POLITIKERNE IKKE ER TILSTREKKELIG BESTEMTE ELLER FORDI DE ER UDUGELIGE ELLER UHEDERLIGE AT DE MISLYKKES?

Nei. Det spiller ingen rolle hvor bestemte, dyktige og hederlige regjeringens medlemmer er. De kan ikke få kapitalismen til å virke i alles interesse. Politikerne mislykkes fordi de godtar klassesystemet som er årsaken til problemene de alltid lover at de skal løse.