To jest socjalizm

Socjalizm znaczy wspólną własność

Środki produkcji nie będą dłużej należeć do uprzywilejowanej elity, czy to prywatnych kapitalistów, czy państwowych biurokratów. Oba te systemy będą zas tąpione przez system, w którym wszystkie środki (naturalne i przemysłowe) będą we wspólnym władaniu przez całe społeczeństwo. To jest podstawa socjalizmu.

Socjalizm znaczy równość społeczną

Wraz z ustanowieniem wspólnej własności, istniejący podział społeczny na uprzywilejowaną klasę rządzącą i większościową klasę zarobkujących robotników skończy się. W zamian, każdy członek społeczeństwa będzie miał równe prawo do zarządzania środkami produkcji i równą siłę głosu w jaki sposób problemy społeczne będą rozwiązane.

Socjalizm znaczy wspóżpracę

Razen ze zniknięciem klas, powstanie rzeczywisty wspólny interes dla całego społeczeństwa. Ludzie nie będą więcej wyobcowanymi, odizolowanymi indywidualnościami konkurującymi ze sobą na rynku, lecz będą członkami prawdziwej wspólnoty wolnych ludzi współpracującymi ze sobą dla ich wzajemnego zysku i dla dobra wspólnego. Zgodnie z naturą ludzką jako istoty społecznej, współpraca (a nie jak obecnie rywalizujący indywidualizm) będzie dominującym etosem społecznym, przemieniającym wszystkie aspekty życia społecznego – pracę, zabawę, kształcenie się; generalnie – stosunki rodzinne i osobiste.

Socjalizm znaczy demokratyczną kontrolę

Istniejące struktury polityczne, gdzie rząd panuje nad ludźmi zgodnie z interesem klasy posiadającej, ustąpi miejsca w pełni demokratycznemu systemowi podejmowania decyzji i administracji. Decyzje raczej będą wypływać do góry z możliwie jak najszerszej bazy społecznej, niż ze szczytu w dół jak to jest obecnie. Delegaci, uprawnieni do wszystkich możliwych przeglądów i kontroli, będą prowadzić i nadzorować czysto administracyjne sprawy, które będą nadal pozostawać po rozpadzie państwa politycznego wraz z jego siłami przymusu.

Socjalizm znaczy produkcję na użytek

Produkcja na sprzedaż z jej nastawieniem na zysk skończy się, dobra i usługi będą produkowane dla bezpośredniego zaspokojenia potrzeb bez konieczności sprzedawania i kupowania. Mechanizmy rynkowe będą zastąpione przez samodostosowawczy system produkcji na użytek. Sieci produkcyjne i dystrybucyjne będą działały by odpowiedzieć w elastyczny sposób na informacje o zapotrzebowaniu, komunikowanych im bezpośrednio o ilości potrzebnych dóbr i materiałów.

Socjalizm znaczy swobodny dostęp

Wraz z obaleniem mechanizmów rynkowych, ludzie będą mogli zaopatrzyć się w żywność, ubrania i inne artykuły potrzebne im do ich osobistego spożycia idąc do magazynów czy centrów dystrybucji, i biorąc zgodnie z ich samookreślonymi potrzebami. Domy, mieszkania będą bez czynszów, z ogrzewaniem, wodą i elektrycznością za darmo. Transport, opieka zdrowotna, telekomunikacja, nauczanie, restauracje, pralnie będą zorganizowane jako darmowe usługi publiczne. Nie będzie opłat wejściowych do muzeów, bibliotek, miejsc rozrywki i wypoczynku. Pieniądze staną się niepotrzebne.

Socjalizm znaczy zniesienie systemu zarobków

Odkąd ludzie będą mieli swobodny dostęp do potrzebnych im dóbr, praca produkcyjna nie będzie dłużej dostarczana pracodawcy w zamian za zarobki lecz stanie się ochotniczą usługą zorganizowaną w sposób demokratyczny. Fabryki, pola, biura, szkoły, szpitale i inne miejsca pracy będą demokratycznie administrowane przez tych, którzy w nich pracują. Ludzie będą podejmować tę usługę pracy jako ich wkład do koniecznych potrzeb społecznych, produkcji dóbr dla stałego zaopatrywania magazynów, świadczenia usług społecznych i administrowania.

Socjalizm znaczy wspólnotę ogólnoświatową

Ponieważ kapitalizm jest systemem ogólnoświatowym, który ogarnia cały glob, a więc socjalizm może być tylko ogólnoświatowy. To oznacza, że socjalizm nie może być ustanowiony w jednym kraju, lecz jako światowa wspólnota bez granic, w której środki naturalne i przemysłowe będą wspólnym dorobkiem współczesnych i przyszłych pokoleń. Świat będzie jak jeden kraj i ludzkość jak poszczególny człowiek.Follow @WorldSocialism