Tagalog

ANO ANG KAIBAHAN NG KILUSANG PANDAIGDIGANG SOSYALISTA (WORLD SOCIALIST MOVEMENT) KAYSA IBANG MGA PANGKATIN?

Wala nang pananalapi – Nais ng WSM na buwagin na ang pananalapi at sahod o upa sa anupamang anyo nito. Sa isang lipunan na may pag-aaring pangkalahatan at malayang paggamit, ang salapi ay wala ng halaga o layunin.

Wala nang mga Amo

– Hangad ng WSM ang tunay na demokrasya; ang mga tao ang gumagawa ng desisyon sa kanilang mga gawain na walang amo. Kung walang mga pinuno, mga batas, at mga hangganan, magiging posibli ang isang pandaigdig na sistema ng malayang paggamit.

MGA LAYUNIN AT SIMULAIN I

Layunin ng World Socialist Party

Ito ay ang pagtatatag ng isang sistema ng lipunan na ang basehan ay ang panlahat na pag-aari at demokratikong pangangasiwa ng mga pamamaraan at instrumento sa paglikha ng kayamanan at pamamahagi nito sa kapakanan ng lipunan sa pangkalahatan.

Pahayag ng mga Simulain

Ang World Socialist Party ng Estados Unidos ay nananangan:

MGA LAYUNIN AT SIMULAIN II

LAYON (Object)

Ang pagtatatag ng isang sistema ng li punan na nakasalig sa pagmamay-aring pangkalahatan at ang demokratikong kont rol sa mga pamamaraan at mga instrumento sa paglikha at pamamahagi ng yaman mula sa at tungo sa kapakanan ng lipunan sa kabuuan.

DEKLARASYON NG MGA PRINSIPYO

Ang mga Partidong Kapanalig ng Sosyalismo ay nananalig na: